અવનવું

હોમ  |

ફી માળખું

આર.ટી.ઓ. કચેરીમાં વિવિધ પ્રકારની નિયત કરેલા ભરવાપાત્ર ફીના દર
વાહનનો પ્રકાર રજિસ્ટ્રેશન નવું તાજું તથા નવા નોંધણી નંબર આપવા માટેની ફી રૂ. વાહનની તબદીલ તથા ડુપ્લિકેટ રજિસ્ટ્રેશન બુક માટેની ફી રૂ. ફિટનેસ નવું તથા તાજું કરવા માટેની ફી રૂ. ફિટનેસ ડુપ્લિકેટ માટેની ફી રૂ. ડીએ રજિસ્ટ્રેશન વગર માટેની ફી રૂ.
ઇન્વેલિડ કેરેજ ૨૦ ૧૫ - - ૧૦૦
મોટરસાયકલ ૬૦ ૩૦ - - ૧૦૦
હળવા મોટરવાહન ૨૦૦ ૧૦૦ ૨૦૦ ૫૦ ૧૦૦
મધ્યમ-ભાર તથા ઉતારુ વાહન ૪૦૦ ૨૦૦ ૪૦૦ ૫૦ ૧૦૦
ભારે ભાર તથા ઉતારુ વાહન ૬૦૦ ૩૦૦ ૫૦૦ ૫૦ ૧૦૦
આયાતી મોટરવાહન ૮૦૦ ૪૦૦ - - ૧૦૦ (ઓ.રીક્ષા)
આયાતી મોટરસાયકલ ૨૦૦ ૧૦૦ - - -
અન્ય મોટરવાહનો ૩૦૦ ૧૫૦ - - -
નોંધણી બુકમાં સરનામામાં ફેરફાર ૨૦ - - - -
નોંધણી બુકમાં ફેરફારની નોંધ માટે ૧૫૦ - - - -
હાઇપોથિકેશન કરાર દાખલ કરવા ૧૦૦ - - - -
હાઇપોથિકેશન કરાર રદ કરવા માટે ૧૦૦ - - - -

 

ક્રમ હેતુ ફીની રકમ રૂ.
(૧) ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ આપવા તથા રિન્યુ કરવા (દરેક વાહનદીઠ)
  મોટરસાયકલ ૧૦૦
  ઇન્વેલિડ કેરેજ ૧૦૦
(ર) ડુપ્લિકેટ ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ
  મોટરસાયકલ ૩૦
  ઇન્વેલિડ કેરેજ ૩૦
  બીજાં વાહનો ૨૦૦
(૩) કાચા લાઇસન્સ નવું તથા તાજું કરવું ૩૦
(૪) કાચા લાઇસન્સ ટેસ્ટ ફી ૨૫
(પ) કન્ડક્ટર લાઇસન્સ નવું તથા તાજું કરવું ૧૦
(૬) કન્ડક્ટર લાઇસન્સ ટેસ્ટ ફી ૩૦
(૭) કન્ડક્ટર લાઇસન્સમાં ફોટો બદલવા માટે ૨૦
(૮) લાઇસન્સ નવું, તાજું તથા એન્ડોર્સમેન્ટ ફોર્મ-૭ (સ્માર્ટકોડ ટાઇપ) ૨૦૦
(૯) લાઇસન્સ ટેસ્ટ ફી ૫૦
(૧૦) લાઇસન્સ તાજું કરવું, ફોર્મ-૬ (બુક ટાઇપ) ઇન ટાઇમ ૫૦
(૧૧) લાઇસન્સ તાજું કરવું, ફોર્મ-૬ (બુક ટાઇપ) ટાઇમ બહાર ૫૦
(દરેક વધારાના વર્ષ માટે)
(૧ર) લાઇસન્સમાં એન્ડોર્સમેન્ટ ફોર્મ-૬ (બુક ટાઇપ) ૫૦
(૧૩) લાઇસન્સમાં ફોટો બદલવા માટે ફોર્મ-૬ (બુક ટાઇપ) ૨૫
(૧૪) લાઇસન્સ ડુપ્લિકેટ ફોર્મ-૭ (સ્માર્ટ કાર્ડ ટાઇપ) ૨૦૦
(૧પ) લાઇસન્સ ડુપ્લિકેટ ફોર્મ-૬ (બુક ટાઇપ) ૫૦
(૧૬) બેજ ટેસ્ટ ફી ૫૦
(૧૭) લાઇસન્સ ફોર્મ-૬ (બુક ટાઇપ)માં બેજનું એન્ડોર્સમેન્ટ ૪૫
(૧૮) ડીલર શોરૂમ રજિસ્ટ્રેશન ૫૦
(૧૯) ટેમ્પરરી રજિસ્ટ્રેશન ૧૦૦
(૨૦) ડુપ્લિકેટ ટેમ્પરરી રજિસ્ટ્રેશન ૧૦૦
(૨૧) રજિસ્ટ્રેશન માહિતી માટે ૪૫
(૨૨) વાહનમાં ફેરફાર અંગે ૧૫૦
(૨૩) ટેમ્પરરી અને સ્પે.પરમિટ (દરેક માસ માટે) ૧૦૦
(૨૪) અન્ય પરમિટ ૩૫૦
(૨૫) પરમિટ ડુપ્લિકેટ ટેમ્પરરી અને સ્પેશિયલ ૧૫૦
(૨૬) પરમિટ ડુ૫લીકેટ અન્ય ૧૫૦
(૨૭) પરમિટમાં વાહનનો ફેરફાર ૧૦
(૨૮) પરમિટ અને કાઉન્ટર સાઇન પરમિટ તબદીલ ૩૦
(૨૯) પરમિટ અને કાઉન્ટર સાઇન પરમિટ સરનામું બદલવા ૧૫૦
(૩૦) પરમિટ અને કાઉન્ટર સાઇન પરમિટ તાજું કરવા ૨૦૦
(૩૧) લેટ સામયિક ચકાસણી ફી (દરેક માટે) ૧૦૦
(૩૨) લેટ રજિસ્ટ્રેશન, રિ રજિસ્ટ્રેશન, આર.એમ.એ.સરનામું બદલવા, તબદીલ-ર૯, તબદીલ-૩૦, તબદીલ-૩૧ ૧૦૦

 
આ માહિતીનું વર્ગીકરણ નીચે પ્રમાણે છે
આપની સેવામાં

  આર.ટી.ઓ./એ.આર.ટી.ઓ.

map

 

 આપની સેવામાં

શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર

ફરિયાદ

એપેલેટ ઓથોરિટી
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજયોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
નાગરીક સુવિધા કેન્દ્ર
સંપર્ક

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જુઓ 
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્‍ય અને હેતુ
કામગીરી
વહીવટી માળખું
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
આધુનિકરણ અને ભવિષ્‍યનું આયોજન

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો
હાલના એસ.ટી.એ. ઓર્ડર્સ

મદદ


ઈ-પેમેન્ટ
ફોર્મ્સ

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

પ્રભાગો


પ્રાદેશિક વાહન વ્‍યવહાર કચેરીઓ
ચેક પોસ્‍ટ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મહત્વની કડીઓ


Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
India Government Portal Vibrant Gujarat
   
Statue of Unity Mygov

   ડિસક્લેઇમર       |     પ્રતિભાવ    |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0413394 Last updated on 08-05-2017