અવનવું
સંદેશ
   

  માનનીય મંત્રીશ્રી, વાહન વ્યવહારશ્રી  

માનનીય મંત્રીશ્રી,
વાહન વ્યવહારશ્રી
 

   

  શ્રી વિપુલ મિત્રા, (આઇ.એ.એસ.) અગ્ર સચિવશ્રી  
શ્રી વિપુલ મિત્રા,(આઈ.એ.એસ.)
અગ્ર સચિવશ્રી
 

  શ્રી આર. એમ. જાદવ(આઈ.એ.એસ.), કમિશનરશ્રી, વાહનવ્યવહાર  
શ્રી આર. એમ. જાદવ
(આઈ.એ.એસ.)

કમિશનરશ્રી, વાહનવ્યવહાર
 
 

 વિડીયો ગેલેરી

Video Gallery
 

અમારા વિશે

"આપણું ગુજરાત, આગવું ગુજરાત"

ચરૈવૈતિ-ચરૈવૈતિનાં વૈદિક ઉદ્દઘોષને સાતત્ય પૂર્ણરીતે અનેસરી રહેલ વાહન વ્યવહાર ક્ષેત્ર રાષ્ટ્ર અને રાજય નાં વિકાસનો એક માપ દંડ છે.

ગરવા ગુજરાત રાજયના ૧,૪૪,૧૩,૭૧૭ મોટર વાહનો તથા તેની સાથે સંકળાયેલા લાખો નાગરીકોની સુવિધા, નિયંત્રણ તથા વિકાસના હેતુ માટે કાર્યરત, રાજયનો વાહન વ્યવહાર વિભાગ, રાજયના વાહન વ્યવહાર કમિશનર તથા તેઓના નિયંત્રણ હેઠળનો પ્રાદેશિક/સહાયક વાહન વ્યવહાર અધિકારીઓ સહિતની ૪૪ કચેરીઓ આપને આ, અનોખી, લોકોપયોગી અને માહિતીપ્રદ વેબસાઇટનાં આંગણે આવકારતા અત્યંત આનંદ અનુભવે છે.

વધુ...

 

વર્ષ ૨૦૧૪ દરમ્‍યાન વાહનોની નોંધણી

Vehical Registration 2014

 
 

વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨, ૨૦૧૨-૧૩, ૨૦૧૩-૧૪ દરમ્યાન આવકના આંકડા

Income Chart

 
 
 

આર.ટી.ઓ./એ.આર.ટી.ઓ.

Map of Gujarat

 

આપની સેવામાં

શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
ફરિયાદ
એપેલેટ ઓથોરિટી
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજયોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
નાગરીક સુવિધા કેન્દ્ર
સંપર્ક
 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જુઓ 
 
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્‍ય અને હેતુ
કામગીરી
વહીવટી માળખું
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
આધુનિકરણ અને ભવિષ્‍યનું આયોજન

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો
હાલના એસ.ટી.એ. ઓર્ડર્સ

મદદ


ઈ-પેમેન્ટ
ફોર્મ્સ

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

પ્રભાગો


પ્રાદેશિક વાહન વ્‍યવહાર કચેરીઓ
ચેક પોસ્‍ટ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મહત્વની કડીઓ


Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Digital Locker Vibrant Gujarat My Gov.
 
Statue of Unity Chief Electoral Officer, Gujarat State India Government Portal

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ    |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0404945 Last updated on 08-05-2017